Raspisan natječaj: Dom zdravlja Čapljina traži ravnatelja

Na temelju Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine FBiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13 ), članka 66. stavak 1.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, br.46/10 i 75/13), a u vezi sa
člankom 27. Statuta Doma zdravlja Čapljina , Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima
glede vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje
konkuriraju za ravnatelja zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj:10/12, 15/13, 90/13, 83/15, 22/16, 77/17) u predmetu raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, Upravno Vijeće Doma zdravlja Čapljina, na sjednici održanoj 30.06.2022. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA ČAPLJINA

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DOMA ZDRAVLJA ČAPLJINA

I / NAZIV POZICIJE

Ravnatelj Doma zdravlja Čapljina

II / OPIS POZICIJE

U skladu sa odredbama članka 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), obavlja poslove definirane u članku 35. Statuta Doma zdravlja Čapljina

  FOTO | Čapljinci kod murala generala Praljka zapalili svijeće povodom 5. godišnjice njegove smrti

III. / MANDAT

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.
Po isteku mandata ista osoba može, na osnovu javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja Doma zdravlja Čapljina, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.

IV./ UVJETI ZA KANDIDATE

A) OPĆI UVJETI

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

B) POSEBNI UVJETI

 • Kandidat za poziciju ravnatelja Doma zdravlja Čapljina pored uvjeta iz točke IV. A). ovog
  natječaja, mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete predviđene člankom 66. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), kao i odredbom članka 30. Statuta Doma zdravlja Čapljina:

  VSS – završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutski-biokemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja. Ukoliko se u domu zdravlja pruža specijalističko-konzultativna zdravstvena zaštita sukladno članku 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Službene novine Federacije BiH br. 46/10 i 75/13) ravnatelj može biti i osoba sa specijalizacijom iz oblasti specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite koja se pruža u domu zdravlja
  da ima radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci,
  da posjeduje znanje iz zdravstvenog menadžmenta,
  da nije kazneno kažnjavan.

V./ POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i
posebnih uvjeta iz točke IV. A) i B) ovog natječaja.

  Iznimno vrijedna donacija uručena Domu zdravlja Tomislavgrad

Dokazi o ispunjavanju općih uvjeta iz točke IV. A) su sljedeći:

uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke IV. B) su sljedeći:
diploma medicinskog fakulteta, ili stomatološkog fakulteta odnosno farmaceutskog –
biokemijskog fakultet i uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
potvrda o radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina u struci
dokaz o posjedovanju znanja iz zdravstvenog menadžmenta ili izjavu da će u roku od 24
mjeseca steći zvanje iz zdravstvenoga menadžmenta
uvjerenje o nekažnjavanju
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

VI./ ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Prijave kandidata sa dokazima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČAPLJINA; Fra.Didaka Buntića bb; 88 300 Čapljina sa naznakom
„Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Čapljina– ne otvarati“

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Objava Raspisan natječaj: Dom zdravlja Čapljina traži ravnatelja pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Najnovije vijesti

Možda Vas zanima

DOBRO vam hladno i razmjerno vedro nedjeljno jutro iz Tomislavgrada!

Temperatura je minus 4 stupnja, puše bura i hladnoća...

Preporučeno vamaISTAKNUTO
Možda bi vam se svidjelo