NATJEČAJ / ‘Šumarija’ traži veći broj djelatnika

18. studenoga 2022.

Temeljem članka 7d. Statuta Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH”, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o radu ŠGD „Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 01/1-1083/22 od 11. studenoga 2022. godine i 01/1-1111/22 od 17. studenoga 2022. god., raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO „HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta:

1. Čuvar objekata (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad

2. Vozač „B” ili „C” kategorije (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad

3. Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad

4. Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj) u Šumariji Livno

5. Pomoćni radnik u Rasadniku (2 izvršitelja) u R.J. Rasadnik Pržine

6. Projektant (1 izvršitelj) u Šumariji Bosansko Grahovo

7. Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj) u Šumariji Bosansko Grahovo

8. Revirnik I (2 izvršitelja) u Šumariji Drvar

9. Pomoćnik revirnika (4 izvršitelja) u Šumariji Drvar

10. Referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija (1 izvršitelj) u Šumariji Drvar

11. Čuvar objekata (2 izvršitelja) u Šumariji Drvar

12. Vozač „B” ili „C” kategorije (1 izvršitelj) u Šumariji Drvar

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

1. Radno mjesto: Čuvar objekata

– Lokacija radnog mjesta 1.: Šumarija Tomislavgrad u Tomislavgradu;

– Lokacija radnog mjesta 11.: Šumarija Drvar u Drvaru

– Potrebna kvalifikacija: I. stupanj stručne spreme,

– Potrebno radno iskustvo: Ne

– Posebni uvjeti: Ne

2. Radno mjesto: Vozač „B” ili „C” kategorije

– Lokacija radnog mjesta 2.: Šumarija Tomislavgrad u Tomislavgradu

– Lokacija radnog mjesta 12.: Šumarija Drvar u Drvaru

– Potrebna kvalifikacija: III – IV stupanj stručne spreme

– Potrebno radno iskustvo: Ne

– Posebni uvjeti: Vozačka dozvola „B” kategorije

3. Radna mjesto: Pomoćnik revirnika

– Lokacija radnog mjesta 3.: Šumarija Tomislavgrad u Tomislavgradu

– Lokacija radnog mjesta 4.: Šumarija Livno u Livnu

– Lokacija radnog mjesta 7.: Šumarija Bosansko Grahovo u Bosanskom Grahovu

– Lokacija radnog mjesta 9.: Šumarija Drvar u Drvaru

– Potrebna kvalifikacija: III – IV, šumarski

– Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

– Posebni uvjeti: Ne.

4. Radno mjesto: Pomoćni radnik u R.J Rasadniku Pržine

– Lokacija radnog mjesta: R.J. Rasadnik Pržine u Bosanskom Grahovu

– Potrebna kvalifikacija: I stupanj stručne spreme

– Potrebno radno iskustvo: Ne

– Posebni uvjeti: Ne

5. Radno mjesto: Projektant (1 izvršitelj)

– Lokacija radnog mjesta: Šumarija Bosansko Grahovo u Bosanskom Grahovu

– Potrebna kvalifikacija: Master/VII/1, VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS), šumarski smjer, građevinski smjer

– Potrebno radno iskustvo: Master/VII/1, VSS (300 ECTS) – 1 godina,

Bachelor/VI (240 ili 180 ECTS) – 3 godine

– Posebni uvjeti: Ne

6. Radno mjesto: Revirnik I

– Lokacija radnog mjesta: Šumarija Drvar u Drvaru

– Potrebna kvalifikacija: Master/VII/1, VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS), šumarski smjer

– Potrebno radno iskustvo: Master/VII/1, VSS (300 ECTS) – 1 godina,

  Otvorena izložba suvremene slovenske grafike ‘Suvremeno = Svježe’

Bachelor/VI (240 ili 180 ECTS) – 3 godine

– Posebni uvjeti: Ne

7. Radno mjesto: Referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija

– Lokacija radnog mjesta: Šumarija Drvar u Drvaru

– Potrebna kvalifikacija: IV stupanj stručne spreme, šumarski, građevinski smjer

– Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

– Posebni uvjeti: Ne

KRATAK OPIS POSLOVA

1. Radno mjesto: Čuvar objekata (točka III-1) obavlja sljedeće poslove:

– čuva objekt i sredstva u krugu objekta,

– sprječava pojave koje mogu nanijeti štetu sredstvima i ugroziti sigurnost objekta, sredstava rada i ljudi,

– ne dopušta pristup objektu i sredstvima rada osobama koje nisu u radnom odnosu u Društvu,

– otklanja sve opasnosti od objekta ukoliko to sam može učiniti a ukoliko ne može hitno obavještava svog pretpostavljenog odnosno upravitelja,

– sprječava neovlašteno unošenje u objekt zapaljivih, otrovnih i eksplozivnih sredstva kao i druge opasne materije,

– sprječava neovlašteno iznošenje predmeta i stvari iz objekta,

– kontrolira vatrogasnu opremu i aparate i o neispravnosti istih na vrijeme obavještava svog pretpostavljenog,

– vodi točnu i urednu evidenciju ulazaka i izlaska iz objekta,

– bez obzira na radno vrijeme ne smije napustiti radno mjesto bez dolaska drugog čuvara koji ga smjenjuje,

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

2. Radno mjesto: Vozač „B” ili „C” kategorije ( točka III – 2) obavlja sljedeće poslove:

– svakodnevno priprema i kontrolira ispravnost motornog vozila za koje je zadužen,

– upravlja motornim vozilom na putnom pravcu upisanom u putnom nalogu,

– pravovremeno prijavljuje uočene kvarove, a sitne kvarove po mogućnosti sam otklanja,

– opskrbljuje motorno vozilo mazivom i gorivom,

– svakodnevno brine o održavanju i čišćenju (unutarnjem i vanjskom) vozila,

– brine o redovitom podmazivanju vozila,

– vodi računa o pravovremenom registriranju vozila, preventivnim tehničkim pregledima vozila i priprema vozilo za tehnički pregled,

– pridržava se svih zakonskih propisa o sigurnosti prometa na cestama,

– uredno vodi putni nalog,

– pomaži pri otklanjanju kvarova na motornom vozilu,

– uredno garažira vozilo na predviđeno mjesto,

– pridržava se mjera zaštite na radu i zaštite od požara,

– pridržava se odgovarajućih postupaka i uputa za rad,

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

3. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika (točka III – 3) obavlja sljedeće poslove:

– pomaže revirniku prilikom odabira i obilježavanja stabala za sječu (mjerenje prsnog promjera, izrada zatesa na stablu i obilježavanje stabla doznačnim čekićem),

– pomaže primaču prilikom krojenja i klasiranja posječene drvne mase (mjeri promjere i dužine prilikom krojenja drvnih sortimenata, obilježava drvne sortimente čekićem prime i odgovarajućom pločicom),

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

4. Radno mjesto: Pomoćni radnik u Rasadniku (točka III – 4) obavlja sljedeće poslove:

– radi sve pomoćne poslove u rasadniku koji se ne mogu obaviti mehanizacijom na koje ga rasporedi upravitelj

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

5. Radno mjesto: Projektant (točka III – 5) obavlja slijedeće poslove:

(izrada izvedbenih projekata)

– odabire i doznačuje stabla za sječu,

– izrađuje projekte za izvođenje radova za odjele u kojima radi doznaku,

– predlaže rješenja za izgradnju šumskih komunikacija (kamionskih putova i traktorskih vlaka),

– izrađuje projekte šumsko – uzgojnih radova,

– izrađuje projekte sanacije opožarenih površina

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi upravitelj.

(izrada projekata šumskih komunikacija)

  Općina Neum raspisala natječaj za studentske stipendije, pogledajte uvjete

– izrađuje projektno-tehničku dokumentaciju za šumske putove i traktorske vlake,

– prati i primjenjuje propise i znanstvena dostignuća iz oblasti šumarstva i graditeljstva,

– identificira bespravnu gradnju u šumi i na šumskom zemljištu,

– prikuplja podatke za izradu plana građevinskih radova,

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

6. Radno mjesto: Revirnik I (točka III – 6) obavlja sljedeće poslove:

– nadzire sve aktivnosti na reviru kojeg duži,

– organizira i rukovodi svim poslovima zaštite i uzgajanja šuma na reviru kojeg duži,

– odabire i doznačuje stabla za sječu te izrađuje projekte biotehničkih mjera,

– raspoređuje i nadzire rad svih djelatnika koje mu rasporedi upravitelj,

– sudjeluje u tehničkom prijemu svih radova na reviru,

– daje preporuke i radi u cilju unaprjeđenja proizvodnje,

– organizira, rukovodi i koordinira gašenjem požara na reviru, sukladno Planom zaštite šuma od požara,

– prati zdravstveno stanje šume na reviru i brine se o pravovremenom poduzimanju mjera za sprječavanje širenja biljnih bolesti,

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi upravitelj,

– obavlja poslove definirane člankom 18. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.

7. Radno mjesto: Referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija (točka III – 7) obavlja sljedeće poslove:

– prati rad na terenu pri izgradnji šumskih putova i traktorskih vlaka,

– kontrolira utrošak materijala i radne snage,

– prati izvršenje građevinskih radova u ugovorenim rokovima,

– svakodnevno izvještava nadređene o izvršenim radovima,

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radna mjesta iz točke I ovog Oglasa, nisu predviđena.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ;
 • Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci;
 • Potvrdu o prebivalištu iz CIPS-a, ne starije od 3 mjeseca ;
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje , a za diplome/svjedodžbe stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe od nadležnog Ministarstva;
 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima, odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom koja se traži i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu „B” ili „C” kategorije za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 12. Vozač „B” ili „C” kategorije (ovjerena kopija vozačke dozvole)

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana ovjere do dana prijavljivanja na Natječaj.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka i liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VIII

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

  VIDEO / Bruceloza u HBŽ u sjeni korone i manjkave strategije

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

IX

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

X

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Za radna mjesta za koje je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka 1. ovog članka te pismenog dijela ispita ukoliko je predviđeno. Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano visoko obrazovanje, proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta propisanih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres za koje je raspisano javno oglašavanje. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva i upućenost u poslove radnog mjesta te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

XI

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem poziva koji će biti dostavljen na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili telefonskim putem.

XII

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavit će se na web stranici Zavoda za upošljavanje Livno, u dnevnim novinama „Dnevni list” i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto – (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)” – Ne otvarati”.

DIREKTOR, Mario Mašić, dipl. iur.

NATJEČAJ / ‘Šumarija’ traži veći broj djelatnika

PRIJAVNI OBRAZAC ZA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

relax-portal.info

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Najnovije vijesti

Možda Vas zanima

Ukoliko jedete ove namirnice unosite spojeve koje štete organizmu!

Svi znamo da juhe iz vrećice, hrenovke, čips i...

FOTO: Održan peti memorijalni turnir Željko Mikulić & Zoran Tica

U nedjelju je u Grudama održan peti memorijalni međunarodni...

Općina Prozor – Rama • Javni oglas za UN volontera/ku u općini Prozor-Rama

06.02.2023. 12:57 Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2...

Lojo: I dalje imamo šanse da se plasiramo na EP

Ženska Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se u...

Higijenski paketi za ležeće pacijente onkološke klinike u Zenici povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka

Tradicionalna akcija „Jedan paketić za jedan osmijeh“  već nekoliko...

Preporučeno vamaISTAKNUTO
Možda bi vam se svidjelo