Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu

Javni poziv će biti otvoren do 31.12.2023. godine

Gradonačelnik Grada Konjica raspisao Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu.

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti fizička lica od 18 do 40 godina života sa prebivalištem na području Grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom  nekretnina (stan ili kuća) na području Grada Konjica.

Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2.000,00 KM. Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je da ispunjavate određene kriterije i da posjedujete potrebnu dokumnetaciju. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem  protokola gradske uprave Grada Konjica Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu” (uz obaveznu naznaku “Prijava na Javni poziv-NE OTVARAJ“).

Prijavni obrazac se nalazi na web stranici Grada Konjica ili na info pultu. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani.

Javni poziv će biti otvoren do 31.12.2023. godine, a više informacija o ostvarivanju prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama možete pronaći na web stranici Grada Konjica.

Grad Konjic/radiokonjic.ba

28.09.2023.

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO