back to top

Javni natječaj za imenovanje Ureda za pritužbe javnosti

i drugim propisima.

II Uvjeti koje svi kandidati moraju ispunjavati

1. Opći uvjeti
– da je državljanin BiH sa prebivalištem u BiH,
– da nije član političke stranke,
– da nije član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
– da nije osuđivan za kazneno djelo,
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
– da mu nije izrečena stegovna sankcija za teže povrede službene dužnosti,
– da nije aktivni policijski službenik,
– da nije u nekom drugom tijelu koje nadzire rad policije po bilo kojem osnovu.

2. Posebni uvjeti

– da ima stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja u oblasti pravnih, kriminalističkih, kriminoloških, sigurnosnih, ekonomskih i drugih društvenih znanosti,
– predsjednik mora biti diplomirani pravnik ili ekvivalent po Bolonjskom sustavu studiranja,
– najmanje tri godine radnog iskustva nakon stjecanja visoke školske spreme.

III Potrebna dokumentacija

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje o prebivalištu,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),
– uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja visoke stručne spreme,
– dokaz o stručnoj spremi,
– životopis,
– ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju općih uvjeta iz alineja 2, 3, 6, 7 ,8, općih uvjeta.

Uvjerenje o nekažnjavanju po službenoj dužnosti pribavlja Povjerenstvo.

Javni natječaj će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnim novinama „Dnevni list“, na stranici Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, Ministarstva unutarnjih poslova www.mupk10.gov.ba, te oglasnim pločama Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava i traženih dokumenata po Javnom natječaju je 15 dana od dana posljednje objave. Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati osim na osobni zahtjev kandidata.

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se predati neposredno putem Pisarnice Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ili dostaviti preporučeno poštom na adresu:
  Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10
      Ul. Silvija Strahimira Kranjčeviča br. 9
                    80 101 Livno
sa naznakom
„za Javni natječaj-Ured za pritužbe javnosti“- ne otvaraj!

               MINISTAR

              Mario Lovrić
       magistar kriminalistike

Mupk10

livnovine.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO