back to top

Javni oglas – prodaja putem licitacije.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-23- 908 /24
Grude, 31. svibnja. 2024. godine

Na osnovu članka 42 Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski načelnik objavljuje

J A V N I O G L A S
za licitaciju

I.PREDMET PRODAJE

Montažna zgrada
Površina: 250m2
Početna cijena zgrade: 4.000,00 KM
Opis stanja: Zgrada ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete

II. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva nad predmetom prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

III. JAMSTVENI IZNOS
Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene montažne zgrade iz točke I. ovog oglasa.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak prodaje montažne zgrade“.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja prije početka u suprotnom neće biti moguće pristupiti javnom nadmetanju.

Jamstveni iznos neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se vraća na njegov račun u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 3 od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana.

Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Povjerenstvo za prodaju će dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču s liste uspješnih ponuđača.

IV. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provođenje licitacije dana 15.06.2024. godine, s početkom u 9:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Prilikom postupka prodaje sudionici licitacije će dostaviti dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% od utvrđene početne cijene, a nakon toga sudionici licitacije će se usmeno izjašnjavati o daljnjim ponudama.

Licitacija traje sve dok se ističu veće ponude. Sudionici licitacije su vezani za svoju ponudu ako one uslijed isticanja većih ponuda nisu prestale da važe.
Licitacija se zaključuje ako nakon trećeg poziva u roku od 1 minute nije istaknuta veća ponuda
Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući kupoprodajni ugovor.

Kupac čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od dva (2) dana od dana licitacije.

Kupac je dužan za kupljenu montažnu zgradu uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana.

V. DODATNE INFORMACIJE
Prodaja se vrši po načelu „ viđeno – kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje.

Preuzimanje montažne zgrade izvršiti će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, a najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora kupac je dužan preuzeti montažnu zgradu.

Zaposlenici općine Grude i članovi njihovih užih obitelji, nemaju pravo sudjelovanja u ovom postupku.

Objekat se može pregledati na prostoru ispred zgrade općine Grude svakim radnim danom u vremenu od 8,00 h do 14,00 h.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u razdoblju od 8:0 do 14:00 sati na broj telefona: 039/660-901.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj

 

Izvor: ( grude.info / Mostarski.info )

Izvor: ( mostarski.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO