back to top

Vlada HNK usvojila Odluku o pristupanju izradi dopune Prostornog plana kantona

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila Odluku o pristupanju izradi dopune Prostornog plana HNK koja određuje pravac djelovanja u korištenju obnovljivih izvora energije. Cilj pristupanja dopuni Prostornog plana HNK jest prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNK namijenjene izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana. Ključno je da lokacije budu utvrđene na nivou stručnog dokumenta ”Studija o pogodnosti prostora u HNK za gradnju solarnih fotonaponskih elektrana”. Za predložene lokacije za izgradnju ovih elektrana važno je utvrditi i prostorno-planske uslove za planiranje infrastrukturnih elemenata fotonaponskog postrojenja. Sredstva potrebna za izradu dopune Prostornog plana HNK osigurana su u Budžetu za 2023. godinu. Usvojena odluka upućena je Skupštini HNK u dalju proceduru.

Također, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK za raspisivanje Javnog oglasa za prijem i školovanje 100 kadeta za čin ”policajac” i 25 kadeta za čin ”mlađi inspektor”. Ovom su odlukom stvoreni preduslovi za nastavak popunjavanja nedostajućeg kadra u MUP-u HNK-a.

Na sjednici je usvojena i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa pozicije ”Grant omladinskim organizacijama za subvencionisanje iz područja omladinskog sektora” u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena na osnovu provedenog Javnog konkursa sa utvrđenim mjerilima.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica kroz mjeru podrške samozapošljavanju boraca-poljoprivrednika, mjeru podrške razvoja i održivosti porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, mjeru podrške razvoja obrta i mjeru podrške radu i razvoju boračkih zadruga u iznosu od 81.500,00 KM.

Prihvaćena je Informacija o četveromjesečnom izvještaju realizacije Programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za drugo četveromjesečje 2023. godine.

Vlada HNK/radiokonjic.ba

18.10.2023.

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO