Socijalne i zdravstvene ustanove

Contents

Dom zdravlja Mostar

Gradska ljekarna Mostar

JU Dom zdravlja Stari grad Mostar

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Pučka kuhinja Mostar

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“

JU Dječiji dom Mostar

Centar za socijalni rad Grada Mostara

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar