back to top

Odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode u dijelu općine Grude

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-44-977/24

Grude, 17. lipnja 2024. godine

 

 

Temeljem članka 26. stavak g) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 23/20), članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 32. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine FBiH“, broj: 77/06 i 5/07) a na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Grude, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKA

o proglašenju stanja prirodne nepogode na dijelu općine Grude

 

 

Članak 1.

Dana 17. lipnja 2024. godine proglašava se stanje prirodne nepogode prouzrokovane tučom na dijelu općine Grude i to na područjima Mjesnih zajednica Drinovci, Tihaljina, Ružići, Dragićina, Višnjica-Medovići.

Članak 2.

Zadužuju se nadležna općinska tijela da sukladno svojim ovlastima poduzmu potrebite mjere u cilju saniranja posljedica prouzročenih prirodnom nepogodom. Pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja za koje se proglašava stanje prirodne nepogode a koje su imale štetu na poljoprivrednim kulturama da istu prijave nadležnom općinskom Povjerenstvu u pisanom obliku, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Članak 3.

Zadužuje se općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta da sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i drugih nesreća izradi izvješće o štetama.

 

Članak 4.

Prestankom razloga za njenim donošenjem ova Odluka će biti stavljena van snage.

 

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku općine Grude.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ljubo Grizelj

Izvor: ( grude.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO